List/Grid

Tag Archives: quy chế thi chọn học sinh giỏi

Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010

Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010

Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.