List/Grid

Tag Archives: Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

Quyết định  49/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thông Tin Du Lịch ban hành ngày 09/07/2008

Quyết định 49/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thông Tin Du Lịch ban hành ngày 09/07/2008

Quyết định  49/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thông Tin Du Lịch ban hành ngày 09/07/2008 ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.