List/Grid

Tag Archives: quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 02/08/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 02/08/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 02/08/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.