List/Grid

Tag Archives: Quy chế tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội