List/Grid

Tag Archives: quy chế tạm giữ người

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ.