List/Grid

Tag Archives: quy chế mẫu về quản lý học viên

Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/07/2008

Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/07/2008

Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH do Bộ Lao Động Thương BInh và Xã Hội ban hành ngày 25/07/2008 ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội.