List/Grid

Tag Archives: Quy chế chứng nhận

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/07/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/07/2008

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN do Bộ Nông Nghiệp ban hành ngày 28/07/2008 về ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.