List/Grid

Tag Archives: quyền sở hữu

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21-12-1999 của Chính phủ Quy định Lệ phí trước bạ

Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Ngày 14/6/2005, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, gồm 36 chương và 777 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, thay thế cho Bộ luật Dân sự ban hành năm 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989.