List/Grid

Tag Archives: quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009

Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009

Thông tư 17/2009/TT- BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.