List/Grid

Tag Archives: quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hóa tỉnh

Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hóa tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.