List/Grid

Tag Archives: quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 do UBND TP Cần Thơ hướng dẫn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.