List/Grid

Tag Archives: quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Quyết định  95/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008

Quyết định 95/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008

Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.