List/Grid

Tag Archives: quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ khoa học và công nghệ

Nghị định của Chính phủ số 28/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 28/2004/NĐ – CP

 Nghị định của Chính phủ số 28/2004/NĐ – CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ – CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ khoa học và công nghệ