List/Grid

Tag Archives: quyền hạn của Bộ tài nguyên và môi trường

Nghị định của Chính phủ số 25/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Bộ tài nguyên và môi trường.