List/Grid

Tag Archives: quyền hạn của Bộ Giao thông Vận tải

Nghị định của Chính Phủ số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003

Nghị định của Chính Phủ số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003

Nghị định của Chính Phủ số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.