List/Grid

Tag Archives: quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010.

Thông tư 39/2009/TT- BTTTT ngày  14/12/2009

Thông tư 39/2009/TT- BTTTT ngày 14/12/2009

Thông tư 39/2009/TT- BTTTT ngày  14/12/2009 sửa đổi, bổ sung quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010.