List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 92/2008/QĐ-TTg

Quyết định số  92/2008/QĐ-TTg ngày 10/07/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-TTg ngày 10/07/2008

 Ngày 10 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  92/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ.