List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20/10/2008 về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dữ trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.