List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg

Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009

Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009

Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/09/2009 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”.