List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 548/QĐ-TTg

Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.