List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/09/2008

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/09/2008

Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2009 của bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định vế chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học