List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 18/09/2008

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 18/09/2008

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ Đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.