List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT

Quyết định 48/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 19/12/2008

Quyết định 48/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 19/12/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT ngày 19/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến năm 2025