List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/08/2008 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng.