List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Ngày 08 tháng 07 năm 2008 Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, công tác quản lý, sử dụng thuỷ lợi phí, tiền nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.