List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành việc tổ chức lại Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tỉnh Ninh Thuận.