List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 379/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 379/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Quyết định số 379/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Quyết định số 379/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND Tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận