List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 366/QĐ-TTg

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2015.