List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 320/QĐ-TTg

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.