List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN

Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/ 2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN ngày 16/10/ 2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 10 năm 2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1060/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004 của Thống đốc Ngân hàng.