List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 289/QĐ-TTg

Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010

Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010

Thông tư số 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.