List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

Quyết định số  28/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số  28/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số văn bản.