List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg; 24/2009/QĐ-TTg; kinh doanh bán hàng miễn thuế; Cấp phép hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế; cửa hàng miễn thuế

Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009

Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009

Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.