List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 23/QĐ-UBDT

Quyết định số 23/QĐ-UBDT ngày 20/01/2009

Quyết định số 23/QĐ-UBDT ngày 20/01/2009

Quyết định số 23/QĐ-UBDT ngày 20/01/2009 của Ủy ban Dân tộc. Quy định việc giao nhiệm vụ kế hoạch công tác cuối năm 2009.