List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009 do UND TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương.

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 do UBND TP Cần Thơ hướng dẫn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.