List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 224/QĐ-TTg

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 19/02/2009

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 19/02/2009

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 19/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh”

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 08/02/2009

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 08/02/2009

Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 08/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.