List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum ban hành hướng dẫn việc ban hành Qui định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009 do UBND TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.