List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 20/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định số 20/2008/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2008

Quyết định số 20/2008/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2008

Quyết định số 20/2008/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2008 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe.