List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008

Quyết định 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành việc đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông