List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 09/07/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 09/07/2008

Ngày 09 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh và bổ sung Phụ lục số 3 của Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.