List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008 của Tổng cục Hải Quanh ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.