List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg

Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009

Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009

Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.