List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 1479 của Thủ Tướng Chính phủ ngày 13 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1479/2008/QĐ-TTg ngày 13/10/2008

Quyết định số 1479/2008/QĐ-TTg ngày 13/10/2008

Quyết định số 1479/2008/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ Tướng Chính phủ. Phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020.