List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 144/2008/QĐ -TTg

Quyết định số 144/2008/QĐ -TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 144/2008/QĐ -TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 144/2008/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2008 Ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia.