List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 1440/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 1440/2008/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1440/2008/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1440/2008/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 06 tháng 10 năm 2008 về việc phê chuẩn quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng đểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến hết 2020.