List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 133 của Thủ Tướng Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008

Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008

Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 quy định về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.