List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 1522008/QĐ-UBND ngày 02/07/2008

Quyết định số 1522008/QĐ-UBND ngày 02/07/2008

Quyết định số 1523/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2008 Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành định số 1523/2008/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.