List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 08/08/2008

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 08/08/2008

Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành 08/08/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục lễ tân nhà nước trực thuộc bộ ngoại giao.