List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.