List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP

Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2009

Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2009

Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2009 của Bộ Tư pháp. Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015”